header


Znaleckú činnosť vykonávam

v odbore:    37 00 00     Stavebníctvo

- odbor zahŕňa hlavne posudzovanie stavebných objektov podľa jednotlivých odvetví a druhov

v odbore:    37 09 00     Odhad hodnoty nehnuteľností (oceňovanie nehnuteľností)

- odvetvie je zamerané najmä na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľnostíPokiaľ hľadáte znalca z iného odboru alebo odvetvia, odporúčam Vás na zoznam znalcov, ktorý vedie a spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojej webovej stránke: www.justice.gov.sk.

Obsahová náplň jednotlivých odborov a odvetví je v Inštrukcii 7/2009 MS SR č. 23635/2009-51 o organizácii a riedení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti z 25.marca 2009.