header

 

Na ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

1. List vlastníctva - aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk alebo ho získate na Správe ratastra)

2. Kópia katastrálnej mapy - na pozemok na ktorom stojí rodinný dom, prípadne priľahlé pozemky (može byť vytvorená aj cez www.katasterportal.sk alebo ju získate na Správe ratastra)

3. Geometrický plán zakreslenia novostavby - vyhotoví Vám ho odborne spôsobilá osoba, geodet (musí byť overený stavebným úradom - červená pečiatka v pravom dolnom rohu)

4. Stavebné povolenie - vydáva stavebný úrad staviteľovi (potrebné, aby bola na ňom vyznačená právoplatnosť)

5. Projektovú dokumentáciu stavby - potrebná je časť achyterktúry, najmä výkresy situácie, pôdorysy, rezy, pohľady (výkresy by mali byť overené stavebným úradom)