header

 

Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady:

1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť vytvorený aj z www.katasterportal.sk)

2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť vytvorená aj z www.katasterportal.sk)

3. Doklad o veku domu (potvrdenie vydá správca domu alebo obec), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou na staršej budove, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre pôvodný dom a jednak pre byt v nadstavbe alebo vstavbe

4. Nadobúdacie doklady na byt - súčasného vlastníka bytu (napr. zmluva o prevode, kúpna zmluva, dedičské rozhodnutie, súdne rozhodnutie, ...)

5. Pôdorys bytu vydáva ho správca bytového domu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)