header

Pre ohodnotenie nebytového priestoru sú potrebné nasledovné podklady:

1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť vytvorený aj z www.katasterportal.sk)

2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa nebytový priestor nachádza (môže byť vytvorená aj z www.katasterportal.sk)

3. Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o nebytový priestor vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre nebytový priestor (nadstavbu alebo vstavbu)

4. Nadobúdacie doklady - súčasného vlastníka bytu (napr. zmluva o prevode, kúpna zmluva, dedičské rozhodnutie, súdne rozhodnutie, ...)

5. Pôdorys nebytového priestoru (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)

6. Nájomné zmluvy na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom