header

Pre ohodnotenie pozemku sú potrebné nasledovné podklady:

1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť vytvorený aj z www.katasterportal.sk)

2. Kópia katastrálnej mapy na posudzované pozemky (môže byť vytvorená aj z www.katasterportal.sk)

3. Geometrický plán s vyznačenými novými hranicami predmetných pozemkov ak sa nezhodujú s listom vlastníctva, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (overený správou katastra), vyhotovuje odborne spôsobilá osoba - geodet

4. Iné doklady - Územnoplánovaciu informáciu, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie ktoré slúžia k určeniu účelu pozemku (vydáva stavebný úrad)