header

 

Na ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

1. List vlastníctva - aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk alebo ho získate na Správe ratastra)

2. Kópia katastrálnej mapy na pozemok na ktorom stojí rodinný dom, prípadne priľahlé pozemky (može byť vytvorená aj cez www.katasterportal.sk alebo ju získate na Správe ratastra)

3. Doklad o veku domu - kolaudačné alebo užívacie rozhodnutie (spravidla ho má vlastník alebo sa nachádza v archýve stavebného úradu) alebo potvrdenie obce o veku stavby alebo iný úradný doklad o tom, kedy bola stavba postavená alebo kedy sa začala užívať

4. Projektovú dokumentáciu stavby - spravidla ju vlastní vlastník stavby alebo sa nachádza v archýve stavebného úradu (ak nebude predložená, budú stavby zamerané pri obhliadke a znalcom budú vyhotovené dispozičné náčrty) 

5. Iné doklady - rozhodnutia stavebného úradu k prístavbe, nadstavbe, prestavbe alebo rekonštrukcii s príslunou projektovou dokumentáciou (ak sa zachovali)