header


Zákony, predpisy, vyhlášky, normy a iná literatúra potrebná pri znaleckej činnosti

• zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

• vyhláška č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

• vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

• inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti SR č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

• zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

• zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

• zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon

• vyhláška č. 79/1996 Z.z. ÚGKaK SR ku katastrálnemu zákonu

• zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

• zákon č. 546/2006 o bankách

• STN 73 4055/63 - Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektu.

• STN 73 4301/98 - Budovy na bývanie.

• Opatrenie ŠÚ SR č.128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb

• Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy

• Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Zb. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

• Databáza rozpočtových ukazovateľov stavebných objektov CENEKON Bratislava - softvér HYPO, Kros Žilina.

• Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Marián Vyparina a kol., Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3, 2. vydanie


Aktuálne znenie zákonov, vyhlášok, ... nájdete napríklad na stránke MS SR


www.justice.gov.sk

alebo na

www.zbierka.sk