header

Znalecký posudok a jeho vypracovanie


Znalecký posudok sa vyhotoví na základe písomnej, mailovej alebo telefonickej objednávky od zadávateľa.

Zadávateľ potrebuje v objednávke jednoznačne určiť:

 

●    predmet ohodnotenia, t.j. predmetnú nehnuteľnosť, jej rozsah, súčasti

a príslušenstvo, ktoré má byť ohodnotené,

●    právny úkon, na ktorý má byť znalecký posudok použitý,

●    požadovaných počet písomných vyhotovení znaleckého posudku,

●    ak má, uvedie osobitné požiadavky.

 

Znalec si dohodne so zadávateľom termín obhliadky nehnuteľnosti. Zadávateľ musí zabezpečiťznalcovi na daný termín vstup na pozemok a do všetkých stavieb predmetnej nehnuteľnosti v celom rozsahu!

Znalec pri obhliadke skontroluje a preberie predložené podklady od zadávateľa, zameria všetky potrebné rozmery nehnuteľnosti a vykoná fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľnosti.

Znalec je oprávnený pred výkonom znaleckej činnosti žiadať primeranú zálohu na vypracovanie znaleckého posudku.

Znalec vypracuje znalecký posudok zvyčajne do 5 pracovných dní, najviac však 30 dní v závislosti od rozsahu a zložitosti riešenej problematiky.

Pri odovzdaní znaleckého posudku zadávateľ odovzdá znalcovi odmenu, náhradu výdavkov a náhradu za stratu času za vykonaný znalecký úkon, t.j. za znalecký posudok.