header


Odmena za znalecký posudok


Postup pre odmeňovanie znalca ustanovuje vyhláška: Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.


V praxi sa uplatňujú zmluvné ceny a postupuje sa podľa citovanej vyhlášky. Bežne sa cena vypočíta sadzbou za skutočne odpracované hodiny v zmysle citovanej vyhlášky 13,28 €/hod. (400,00 Sk/hod.).

Iný spôsob stanovenie tarifnej odmeny je aplikovaním podielovej odmeny. Každá zákazka je však inak časovo náročná a tiež náklady s ňou sú rôzne, preto nie je možné stanoviť celkom cenu vopred. Cena úkonov je individuálna pre každý prípad.


Aktuálne znenie vyhlášky MS SR číslo 491/2004 Z.z. nájdete na adresách:


www.zbierka.sk

alebo na

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_maxi_zak_fr0.htm